Habilitacje dr inż. Sergiusza Sienkowskiego i dr inż. Janusza Kaczmarka


Habilitacja dr. inż. Sergiusza Sienkowskiego

Mamy przyjemność poinformować, że 20 maja 2020 roku Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjął uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego pracownikowi Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki dr. inż. Sergiuszowi Sienkowskiemu. Dr inż. Sergiusz Sienkowski uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Uchwałę Senatu przyjęto w oparciu o uchwałę Komisji Habilitacyjnej z dnia 12 lutego 2020 r., zawierającej pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. S. Sienkowskiemu. Komisji Habilitacyjnej przewodniczył prof. dr hab. inż. Marian Pasko z Politechniki Śląskiej. Podstawą przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego był jednotematyczny cykl publikacji pod wspólną nazwą Czasowo-dyskretne metody estymacji parametrów sygnałów. Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli dr hab. inż. Jerzy Augustyn z Politechniki Świętokrzyskiej, dr hab. inż. Andrzej Bień z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak z Politechniki Warszawskiej. Cykl publikacji obejmował prezentację opracowanych przez habilitanta nowych, szybkich i prostych metod estymacji parametrów sygnałów. W uzasadnieniu wniosku habilitant podkreślał przekonująco, że w obecnych czasach duża dokładność metody nie musi być jedynym kryterium jej doboru. Często ważny jest również czas i koszt obliczeń. Taki koszt należy rozumieć jako koszt urządzeń pomiarowych oraz koszt zużytej przez te urządzenia energii elektrycznej. W systemach pomiarowych, w których oprócz dokładności liczy się również czas i koszt obliczeń, zastosowanie szybkich i prostych algorytmów numerycznych jest uzasadnione, ponieważ skutkuje zmniejszeniem kosztów budowy systemów (tańsze urządzenia) oraz zmniejszeniem ilości zużytej energii elektrycznej (mniejsze zapotrzebowanie na moc obliczeniową). Gratulujemy koledze sukcesu i życzmy dalszej owocnej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.


Habilitacja dr. inż. Janusza Kaczmarka

Z przyjemnością informujemy, że do grona samodzielnych pracowników naukowych dołączył dr inż. Janusz Kaczmarek, któremu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego uchwałą z dnia 20 maja 2020 r. nadał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Podstawą jego wniosku habilitacyjnego był jednotematyczny cykl dziesięciu publikacji pod wspólną nazwą „Pomiar i odtwarzanie zespolonego stosunku napięć w pomiarach impedancji i wzorcowych źródłach mocy prądu przemiennego”, którego tematyka obejmuje nowe struktury układowe do precyzyjnego pomiaru i odtwarzania zespolonego stosunku napięć, ich implementację w przyrządach i systemach pomiarowych oraz metodykę ich badań. Jednym z głównych celów prowadzonych badań było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie metody cyfrowego przetwarzania sygnałów mogą być użyte do zautomatyzowania układów i systemów pomiarowych o najwyższych dokładnościach, które w narodowych instytutach metrologicznych są stosowane do realizacji narodowych skal pojemności i indukcyjności. W publikacjach cyklu przedstawiono, między innymi, wyniki prac badawczych uzyskane w dwóch projektach międzynarodowych współfinansowanych przez EURAMET i Unię Europejską w ramach programów ramowych Unii Europejskiej (7 Programu Ramowego i Horyzont 2020): "Automated impedance metrology extending the quantum toolbox for electricity", (2013-2016, European Metrology Research Programme) i „A versatile electrical impedance calibration laboratory based on digital impedance bridges”, (2018–2021, European Metrology Programme for Innovation and Research). Wymiernym efektem prowadzonych prac badawczych było opracowanie w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Informatyki, przy istotnym udziale dra hab. inż. Janusza Kaczmarka, wielokanałowego cyfrowego generatora napięć sinusoidalnych o unikatowych parametrach metrologicznych i właściwościach funkcjonalnych. Kopie generatora zostały zakupione przez narodowe instytuty metrologiczne Włoch (INRIM) i Irlandii (NSAI) i zostały tam wdrożone w cyfrowych w pełni automatycznych 4-portowych mostkach impedancji o dokładności rzędu 10-6. Obecnie kolejna kopia generatora jest realizowana dla narodowego instytutu metrologicznego w Hiszpani (CEM). Dr hab. inż. Janusz Kaczmarek jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze i pierwszym doktorem wypromowany na Politechnice Zielonogórskiej. Pracę doktorską pt. Analiza możliwości poprawy właściwości metrologicznych komparatora admitancji poprzez programową korekcję błędów napisał pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mariana Miłka.