Habilitacje dr inż. Sergiusza Sienkowskiego i dr inż. Janusza Kaczmarka


Habilitacja dr. inż. Sergiusza Sienkowskiego

Mamy przyjemność poinformować, że 20 maja 2020 roku Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjął uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego pracownikowi Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki dr. inż. Sergiuszowi Sienkowskiemu. Dr inż. Sergiusz Sienkowski uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Uchwałę Senatu przyjęto w oparciu o uchwałę Komisji Habilitacyjnej z dnia 12 lutego 2020 r., zawierającej pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. S. Sienkowskiemu. Komisji Habilitacyjnej przewodniczył prof. dr hab. inż. Marian Pasko z Politechniki Śląskiej. Podstawą przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego był jednotematyczny cykl publikacji pod wspólną nazwą Czasowo-dyskretne metody estymacji parametrów sygnałów. Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli dr hab. inż. Jerzy Augustyn z Politechniki Świętokrzyskiej, dr hab. inż. Andrzej Bień z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak z Politechniki Warszawskiej. Cykl publikacji obejmował prezentację opracowanych przez habilitanta nowych, szybkich i prostych metod estymacji parametrów sygnałów. W uzasadnieniu wniosku habilitant podkreślał przekonująco, że w obecnych czasach duża dokładność metody nie musi być jedynym kryterium jej doboru. Często ważny jest również czas i koszt obliczeń. Taki koszt należy rozumieć jako koszt urządzeń pomiarowych oraz koszt zużytej przez te urządzenia energii elektrycznej. W systemach pomiarowych, w których oprócz dokładności liczy się również czas i koszt obliczeń, zastosowanie szybkich i prostych algorytmów numerycznych jest uzasadnione, ponieważ skutkuje zmniejszeniem kosztów budowy systemów (tańsze urządzenia) oraz zmniejszeniem ilości zużytej energii elektrycznej (mniejsze zapotrzebowanie na moc obliczeniową). Gratulujemy koledze sukcesu i życzmy dalszej owocnej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.


Habilitacja dr. inż. Janusza Kaczmarka

Opis wkrótce.