SP 2006

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Zaprezentowane referaty Miejsce konferencji


dr inż. Emil Michta – Uniwersytet Zielonogórski
"Tendencje rozwojowe w obszarze systemów pomiarowo-sterujacych." - pdf


prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec - Politechnika Śląska
"Probabilistyczny i deterministyczny opis błędów w systemie pomiarowym." - pdf


dr inż. Janusz Kaczmarek - Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Tomasz Reimann - ADB Polska sp. z o.o.
"System do jakościowej oceny torów odbiorczych w dekoderach telewizji cyfrowej." - pdf


dr inż. Włodzimierz Kulesza - Uniwersytet Zielonogórski
"System pomiarowy do przeprowadzenia próby trwałości łączeniowej przekaźników elektromagnetycznych." - pdf


dr hab. inż. Jadwiga Lal-Jadziak, mgr inż. Elżbieta Kawecka - Uniwersytet Zielonogórski
"Ocena dokładności estymacji funkcji korelacyjnych z użyciem modelu wirtualnego korelatora." - pdf


dr inż. Sławomir Michalak - Politechnika Poznańska
"System pomiarowy do obserwacji efektów prądu ciemnego przetworników obrazu." - pdf


mgr inż. Adam Markowski - Uniwersytet Zielonogórski
"Wpływ struktury systemu i struktury węzła na właściwości sieciowych systemów pomiarowo-sterujących." - pdf


mgr inż. Michał Maćkowski - Politechnika Poznańska
"Pomiar czasów transmisji w rozproszonych systemach pomiarowych z łączem GSM/GPRS/EDGE." - pdf


dr inż. Dariusz Świsulski - Politechnika Gdańska
"Wielokanałowa akwizycja z torami pomiarowymi z napięciowym i częstotliwościowym nośnikiem informacji." - pdf


dr hab. inż. Wiesław Winiecki, dr inż. Piotr Bobiński - Politechnika Warszawska
"Automatyczna generacja interfejsu użytkownika dla mobilnych klientów pomiarowych serwisów sieciowych." - pdf


mgr inż. Piotr Makowski, dr inż. Jerzy Roj - Politechnika Śląska
"Neuronowa realizacja korekcji błędów dynamicznych w przetworniku próbkującym." - pdf


mgr inż. Tomasz Gratkowski - Uniwersytet Zielonogórski
"Formalizacja kroków dla czynności utworzenia modeli typów z metodyki Cheesmana-Danielsa na potrzeby systemu regułowego." - pdf


dr hab. inż. Wiesław Miczulski - Uniwersytet Zielonogórski, dr Albin Czupla - Główny Urząd Miar
"Algorytm obliczania odchyleń radiowej częstotliwości wzorcowej od wartości nominalnej." - pdf


dr inż. Leszek Furmankiewicz, dr inż. Ryszard Rybski - Uniwersytet Zielonogórski
"Pomiar stałej czasowej rezystorów o małej wartości rezystancji." - pdf


dr inż. Jerzy Hoja, dr inż. Grzegorz Lentka - Politechnika Gdańska
"Analizator do spektroskopii wysokoimpedancyjnej wykorzystujący DFT w detekcji fazoczułej." - pdf


mgr inż. Jakub Pająkowski - Politechnika Poznańska
"Układ do pomiaru poziomu paliwa." - pdf


mgr inż. Mariusz Krajewski - Uniwersytet Zielonogórski
"Analiza właściwości filtru Kalmana w pomiarze zespolonego stosunku napięć." - pdf


dr inż. Radosław Kłosiński - Uniwersytet Zielonogórski
"Modyfikacja dyskretnego przekształcenia Fouriera w celu dokładniejszego wyznaczenia widma." - pdf


dr inż. Radosław Kłosiński, mgr inż. Mirosław Kozioł - Uniwersytet Zielonogórski
"Odtwarzanie okresowych sygnałów wejściowych metodą syntezy odwrotnych operatorów cykloparametrycznych układu przetwarzania." - pdf


mgr inż. Grzegorz Krawczyszyn - Uniwersytet Zielonogórski
"Metoda identyfikacji transmitancji oraz synteza cyfrowych dwuwymiarowych filtrów odwrotnych i quasi-odwrotnych." - pdf


dr inż. Janusz Kaczmarek, dr inż. Ryszard Rybski - Uniwersytet Zielonogórski
"Referencyjne programowane źródło napięcia stałego w cyfrowych generatorach przebiegów sinusoidalnych." - pdf


dr inż. Mirosław Pietranik, mgr inż. Marek Michalak - Instytut Łączności, Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej, Wrocław
"Czterokanałowy analizator zaburzeń krótkotrwałych." - pdf


dr inż. Sławomir Nikiel, mgr inż. Maciej Moczulski - Uniwersytet Zielonogórski
"Akwizycja wstępna segmentacja obrazu dla terminali GSM." - pdf


dr hab. inż. Jan Ryszard Jasik, mgr inż. Krzysztof Kisiel - Politechnika Lubelska
"Analiza widmowa wejściowych wielkości fizycznych czujników z wyjściem częstotliwościowym." - pdf


mgr inż. Dariusz Eljasz, mgr inż. Piotr Powroźnik - Uniwersytet Zielonogórski
"Wykorzystanie bezprzewodowych sieci komputerowych do przesyłania danych pomiarowych." - pdf


mgr inż. Marek Florczyk - Uniwersytet Zielonogórski
"Budowa i testowanie interfejsu użytkownika przyrządu pomiarowego." - pdf


dr hab. inż. Jan Jagielski, mgr inż. Izabela Skorupska - Uniwersytet Zielonogórski
"Pozyskiwanie wiedzy z danych katalogowych komponentów systemów pomiarowych." - pdf


dr hab. inż. Konrad Hejn, mgr inż. Waldemar Koprek - Politechnika Warszawska
"Inteligentny interfejs VXI dla elektroniki sterownika wnęk rezonansowych SIMCON 3.1." - pdf


mgr inż. Robert Łukaszewski - Politechnika Warszawska
"Modelowanie przepływu informacji w rozproszonych systemach pomiarowych z wykorzystaniem sieci Petriego." - pdf


mgr inż. Jacek Suchanek - Audens, dr hab. inż. Waldemar Nawrocki - Politechnika Poznańska
"Rozproszony system pomiarowy z transmisją danych w sieci elektroenergetycznej." - pdf


dr inż. Eligiusz Pawłowski - Politechnika Lubelska
"Rejestracja sporadycznych zaburzeń w sieci energetycznej niskiego napięcia zakładu przemysłowego." - pdf