Sylwetki absolwentów

Elektrotechnika Informatyka Elektronika i Telekomunikacja


KIERUNEK – INFORMATYKA (studia magisterskie oraz inżynierskie)

Specjalność: Przemysłowe Systemy Informatyczne

Program specjalności Przemysłowe Systemy Informatyczne opracowano z myślą o przygotowaniu absolwentów do kreatywnej pracy w sferze wytwarzania (firmy państwowe i prywatne, elektrownie, kopalnie, itd.), placówkach naukowych i ośrodkach badawczo?rozwojowych, usługach (banki, szpitale, poczta, transport itp.) oraz administracji (biura i urzędy) i wszędzie tam, gdzie występuje konieczność projektowania, uruchamiania i użytkowania systemów komputerowych przeznaczonych do monitorowania i automatyzacji obiektów i procesów technologicznych. Absolwent tej specjalności uzyskuje niezbędne przygotowanie z zakresu: układów i systemów mikroprocesorowych, oprogramowania aparatury mikroprocesorowej, technik cyfrowego przetwarzania sygnałów, systemów komputerowego wspomagania projektowania, projektowania, budowy i obsługi systemów wizualizacji i systemów eksperckich, systemów czasu rzeczywistego, przetwarzania w systemach rozproszonych, technologie internetowe.

Stanowiska Pracy:
 • specjalista informatyk
 • projektant i integrator sieci przemysłowych i sieci komputerowych,
 • projektant i administrator przemysłowych systemów informatycznych.
Miejsca pracy:
 • Informatycy, programiści lub projektanci w przedsiębiorstwach i firmach, w których wytwarza się i rozwija oprogramowanie systemowe i aplikacyjne.
 • Przedsiębiorstwa i instytucje wykorzystujących lokalne i rozległe sieci komputerowe.
 • Instytucje zajmujące się analizą i eksploracją danych.
 • Instytucje zajmujące się informatyzacją zarządzania firmami lub informatyzacją biur i urzędów administracji.
 • Ośrodki naukowo?badawcze.
 • Firmy prowadzące doradztwo w zakresie projektowania systemów informatycznych, nadzoru procesów inwestycyjnych oraz zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
Sylwetka absolwenta:
 • Nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje projektowania, uruchamiania i użytkowania systemów komputerowych przeznaczonych do monitorowania i automatyzacji obiektów i procesów technologicznych.
 • Umie projektować oraz administrować przemysłowymi systemami informatycznymi oraz przemysłowymi sieciami komputerowymi.
 • Potrafi budować i obsługiwać systemy eksperckie, systemy wizualizacji procesów przemysłowych oraz systemy czasu rzeczywistego.
 • Potrafi stosować układy i systemy mikroprocesorowe oraz oprogramować aparaturę mikroprocesorową.
Specjalność: Inżynieria systemów mikroinformatycznych

Program specjalności Inżynieria Systemów Mikroinformatycznych opracowano pod kątem wykształcenia specjalisty z umiejętnościami rozwiązywania problemów projektowych w dziedzinie inżynierii systemów mikroinformatycznych, posługującego się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i wykorzystującego nowoczesną technikę komputerową. W ramach specjalności uzyskuje się przygotowanie w zakresie: podstaw informatyki teoretycznej, inżynierii oprogramowania, inżynierii komputerowej i elektroniki; zasad projektowania, budowy, zarządzania i pracy z nowoczesnymi systemami operacyjnymi; architektur komputerów, mikrokontrolerów oraz systemów wbudowanych; programowania systemów operacyjnych; sieci komputerowych; systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami i administracją; projektowania systemów zarządzania informacją i obsługi baz danych; modelowania, symulacji i syntezy systemów cyfrowych z wykorzystaniem języków opisu sprzętu (HDL); bezpieczeństwa, ochrony danych elektronicznych i podstaw kryptologii; programowania aplikacji biznesowych i mobilnych.

Stanowiska Pracy:
 • Elek­tronik spec­jal­izu­jący się w wyko­rzys­ta­niu nowoczes­nych środ­ków informatycznych.
 • Pro­jek­tant opro­gramowa­nia i programista.
 • Pro­jek­tant i admin­is­tra­tor sieci kom­put­erowych oraz sys­temów informatycznych.
 • Tester opro­gramowa­nia.
 • Kon­struk­tor sys­temów kom­put­erowych i mikroprocesorowych.
Miejsca pracy:
 • Przed­siębiorstwa wyt­warza­jące opro­gramowanie systemowe.
 • Firmy z rozbu­dowanymi dzi­ałami IT.
 • Firmy wyko­rzys­tu­jące tech­nikę cyfrową i mikroprocesorową.
 • Przed­siębiorstwa i insty­tucje eksploatu­jące lokalne i rozległe sieci komputerowe.
Sylwetka absolwenta:
 • Posi­ada umiejęt­ności i kom­pe­tencji w zakre­sie świadomego pode­j­mowa­nia i pełnienia ról w pro­jek­cie, prak­ty­cznego stosowa­nia tech­nologii IT w zada­ni­ach pro­jek­towych, stosowa­nia tech­nik i narzędzi zarządza­nia pro­jek­tem i real­iza­cji zadań zespołowych.
 • Potrafi zas­tosować tech­niki infor­maty­czne i sprzęt kom­put­erowego do wspo­ma­gania zarządza­nia przed­siębiorstwami i administracją.
 • Posi­ada umiejęt­ności pro­jek­towa­nia sys­temów zarządza­nia infor­ma­cją i obsługi baz danych zarówno biurowych, jak i korporacyjnych.
 • Posi­ada wiedzę potrzebną do mod­e­lowa­nia, symu­lacji i syn­tezy sys­temów cyfrowych z wyko­rzys­taniem języków opisu sprzętu.